• สวัสดี!
 • เข้าสู่ระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • สมัครสมาชิก
 • ออกจากระบบ
 • thailand ภาษาไทย

นโยบายความความเป็นส่วนตัว

ผู้ร่วมดูแลเว็ปไซต์ (เรียกว่า "ผู้ดูแลฯ") ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า และ ผู้ใช้งาน (user) ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของผู้ดูแลฯ ("ท่าน" หรือ "ลูกค้า") บนเว็บไซต์ของผู้ดูแลฯ ("เว็บไซต์") โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของผู้ดูแลฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ดูแลฯจัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อาชีพ และข้อมูลแฟ้มประวัติ (profile) อื่นๆ
 • อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลติดต่ออื่นๆ เช่น ช่องทางติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (Line ID Facebook ID เป็นต้น) ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ภาพถ่ายลูกค้า
 • ข้อมูลที่ส่งมาจากลูกค้าผ่านการกรอกแบบข้อมูล หรือ โดยวิธีอื่นที่กำหนดโดยบริษัท เช่น แหล่งที่มาเงินได้ที่ใช้ในการซื้อรถยนต์หรือสินค้าอื่น การประเมินสินค้าที่ซื้อขาย และการประเมินผู้ซื้อผู้ขาย
 • ระดับการศึกษา
 • จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉลี่ยรายเดือนของครอบครัว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นหรือสินค้าอื่นที่ท่านยึดถือครอบครองหรือสนใจอยู่ เช่น ประเภท รุ่น สี ราคา ของรถยนต์ ประเภทการใช้งานรถยนต์ ลักษณะการใช้งานรถยนต์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ดูแลฯ หรือที่ผู้ดูแลฯ ได้รับไว้
 • ข้อมูลที่ผู้ดูแลฯได้รับไว้จากบริการอื่น ซึ่งเป็นไปตามการให้อนุญาตของลูกค้าที่ให้ไว้เพื่อการรับบริการนั้นๆวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ดูแลฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง ผู้ดูแลฯ จะได้รับข้อมูลของท่านมาจากลงทะเบียนในเว็บไซต์ของผู้ดูแลฯ ("เว็บไซต์") เป็นช่องทางหลัก ผู้ดูแลฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับพนักงาน ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ดูแลฯ นอกจากนั้นผู้ดูแลฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของผู้ดูแลฯ สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น หรือ การให้บริการอื่นๆ เช่น บริการสื่อสังคมออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลงไว้ ณ วันที่รับบริการนั้น

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ดูแลฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของผู้ดูแลฯ และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของผู้ดูแลฯ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ดูแลฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดูแลฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อบริการ บำรุงรักษา ป้องกัน และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึง เพื่อการยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเข้ารับบริการ การระบุตัวตน การบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้และการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ การตรวจสอบการรับส่งของข้อมูลและกิจกรรมของลูกค้า การแสดงผลและวัดผลของการโฆษณา การให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวกับบริการ การจัดการการละเมิดกฎ ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ("เงื่อนไขการใช้งาน" และ"กฎ") และ การแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เงื่อนไขการใช้งาน และ กฎ หรือแจ้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของผู้ดูแลฯ
 • เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ดูแลฯ
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ของผู้ดูแลฯ
 • เพื่อสื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือ แก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย
 • เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ของผู้ดูแลฯ
 • เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้ดูแลฯ, การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุงรถยนต์ หรือ สินค้าอื่น การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ
 • เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์ หรือสินค้าอื่น
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ดูแลฯ อาจทำให้ผู้ดูแลฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินธุรกิจของผู้ดูแลฯ ผู้ดูแลฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของผู้ดูแลฯ เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้างต้น

- การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในการบางกรณีผู้ดูแลฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของผู้ดูแลฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของผู้ดูแลฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 • ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่ผู้ดูแลฯจัดเตรียมไว้ตามข้อข้างต้น ผู้ดูแลฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากผู้ดูแลฯ
 • ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้ผู้ดูแลฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้
 • ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ท่านสามารถขอให้ผู้ดูแลฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

การใช้คุกกี้
"คุกกี้" คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยผู้ดูแลฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ดูแลฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่ผู้ดูแลฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่ผู้ดูแลฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ดูแลฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อผู้ดูแลฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

บันทึกข้อมูลเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563