• สวัสดี!
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • สมัครสมาชิก
  • ออกจากระบบ
  • thailand ภาษาไทย

เงื่อนไขและข้อตกลง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Truckwe.com เว็บไซต์นี้ ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง Truckwe.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

ขอบเขตและรายละเอียดของบริการ
1. บริการ(ตามที่ระบุต่อไป)เป็นบริการตลาดกลางออนไลน์ ในรูปแบบ "ลูกค้ากับลูกค้า" ("consumer-to-consumer") หรือ "ธุรกิจกับธุรกิจ" ("business owner –to-business owner") หรือ "ธุรกิจกับลูกค้า" ("business owner-to-customer") เราไม่ได้นำเสนอบัญชีธุรกิจ และเราไม่ได้ซื้อสินค้าหรือเข้าครอบครองสินค้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือในนามของผู้ใช้หรือผู้อื่น ขณะที่เราจะช่วยเหลือในการทำธุรกรรม ผู้ใช้ที่โพสต์ขายสินค้าผ่านบริการและผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าผ่านบริการ("ผู้ซื้อ") ต้องรับผิดชอบในการขายและคุณภาพของสินค้า (ในที่นี้เรียกว่า "สินค้า" "ผลิตภัณฑ์" "สิ่งของ" หรือ "ของ") ธุรกรรมระหว่างกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายการของสินค้าและการให้การรับประกันของสินค้านั้นๆ 2. วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ
และสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ดูแลเว็ปไซต์ (ตามที่จะระบุต่อไป) และผู้ใช้งาน (ที่จะระบุต่อไป) และเงื่อนไขจะใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ดูแลเว็ปไซต์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ นิยาม

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ ถ้อยคำที่ใช้ต่อไป ให้มีความหมายตามที่ระบุ ดังนี้
1. "สัญญาบริการ" หมายถึง สัญญาเกี่ยวกับการใช้บริการที่ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของเงื่อนไขฉบับนี้ระหว่างผู้ดูแลเว็ปไซต์และผู้ใช้งาน
2. "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น (รวมไปถึง สิทธิในการได้รับหรือจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาถึงสิทธินั้นๆ)
3. "ข้อมูลที่โพสต์" หมายถึง เนื้อหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ที่ถูกโพสต์หรือส่งต่อด้วยวิธีการใดๆ โดยผู้ใช้งานผ่านบริการ
4. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลใดหรือหน่วยทางธุรกิจซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานของบริการ
5. “บริการ” หมายถึง บริการที่ให้บริการโดยผู้ดูแลภายใต้ชื่อ ทรัควีดอทคอม (Truckwe.com) หรือหากมีการแก้ไขชื่อหรือเนื้อหานั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดให้หมายรวมถึงบริการที่แก้ไขด้วย

การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน
ผู้ใช้งานต้องแจ้งบริษัทในทันทีเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ชื่อสมาชิก และรหัสผ่าน
1. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการเก็บและรักษารหัสผ่าน (Password) และชื่อสมาชิกเพื่อการใช้บริการในรูปแบบที่เหมาะสม และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม ใช้ ให้ โอน เปลี่ยนชื่อ ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอน โดยประการใดในลักษณะเดียวกัน
2. ผู้ใช้งานต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม การใช้งาน หรือ การใช้งานรหัสผ่าน หรือชื่อสมาชิกโดยบุคคลที่สาม โดยผู้ดูแลเว็ปไซต์ไม่จำต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

ข้อปฏิเสธความรับผิดและการสละคำรับรอง
1. ผู้ดูแลเว็ปไซต์ไม่มีการรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่า (1) บริการจะมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะของผู้ใช้งาน (2) บริการจะมีมูลค่าทางธุรกิจ มีความถูกต้องแม่นยำ หรือมีประโยชน์ตามที่คาดหมายทุกประการ (3) การใช้งานของผู้ใช้งานจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ หรือกฎภายในขององค์กรอุตสาหกรรมซึ่งใช้บังคับกับผู้ใช้งาน หรือ (4) บริการจะปราศจากการข้อขัดข้องจากความชำรุดบกพร่อง
2. ผู้ดูแลเว็ปไซต์ไม่จำเป็นต้องรับผิดใน ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกินไปกว่าจำนวนที่ผู้ใช้งานได้ชำระให้กับผู้ดูแลเว็ปไซต์เป็นกำหนดระยะเวลา 1 เดือนก่อนหน้านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ดูแลเว็ปไซต์ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายในอนาคต หรือการสูญเสียกำไร
3. สำหรับธุรกรรม การสื่อสาร หรือ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานต้องจัดการและแก้ไขด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์
ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ ผู้ดูแลเว็ปไซต์จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่ง เผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศ ผู้ดูแลเว็ปไซต์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ ผู้ดูแลเว็ปไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ ผู้ดูแลเว็ปไซต์มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายการคืนเงินในบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะขอคืนเงินในบัญชีผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางผู้ดูแลเว็ปไซต์ ท่านสามารถขอคืนเงินในบัญชีผู้ใช้งานได้ โดยท่านเจ้าของบัญชีผู้ใช้จะต้องทำการติดต่อมายังผู้ดูแลเว็ปไซต์ เพื่อดำเนินการขอคืนเงินในบัญชีผู้ใช้งานของบัญชีนั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนเงินในบัญชีผู้ใช้งานแทนผู้อื่น หรือผู้ใช้งานบัญชีอื่นได้ ซึ่งผู้ดูแลเว็ปไซต์ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด และข้อมูลต่างๆ โดยผู้ดูแลเว็ปไซต์จะทำการโอนเงินคืนให้กับเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานเต็มจำนวนเงินที่คงเหลือในบัญชีผู้ใช้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานดำเนินการขอคืนเงินในบัญชีผู้ใช้งาน

กฎหมายที่ใช้บังคับ
1. เงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย
2. ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสัญญาบริการให้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของศาลไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
การดำเนินการให้บริการของผู้ดูแลเว็ปไซต์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของผู้ดูแลเว็ปไซต์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว ผู้ดูแลเว็ปไซต์แนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด